MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1- SATICI:

 

Unvanı: TÜRKMEN KİTABEVİ© - Türkmenoğlu Kitabevi Yayın Turizm İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Beyazıt Sahaflar Çarşısı No. 16-18-19-22-23 Fatih-İstanbul

Telefon: 0 212 512 27 17

E-posta: bilgi@turkmenkitabevi.com.tr
MERSİS No.: 0880004336200015

 

1.2- ALICI:

 

Adı, Soyadı/Unvanı:

TC No/Ticaret Sicil No:

Adres:
Telefon: 
E-mail:
 

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.turkmenkitabevi.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

 

3.1- Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka, Satış Bedeli belirtildiği gibidir:

 

ÜRÜN ADI

CİNSİ

ADEDİ

SATIŞ BEDELİ
(KDV Dahil)

STOK DURUMU

 

Ödeme Şekli:
Toplam Sipariş Tutarı:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Kargo Ücreti:

 

3.2- Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti sipariş toplam tutarına eklenmektedir, ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI'NIN yukarıda belirtilen teslimat adresinde elden teslim edilecektir. Kargo şirketinden kaynaklanan nedenlerle ya da ALICI’nın adreste bulunmaması ve/veya adreste bulunan kişinin teslimden imtina etmesi nedeniyle siparişin teslim edilememesi ve/veya teslimatın gecikmesi gibi SATICI’ya yüklenemeyen hallerden ve ALICI’nın bu nedenlerle uğradığı zararlardan SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, www.turkmenkitabevi.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo şirketinden ve/veya mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

 

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Bilhassa havale ödeme türünde 1 (bir) hafta içerisinde havalesi yapılmayan siparişler başta olmak üzere herhangi bir nedenle sözleşme bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 (üç) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın banka veya finans kuruluşunun politikaları nedeniyle ücretin ALICI’ya iadesinin gecikmesi ve/veya iadenin tek seferde yapılmaması gibi hallerden SATICI’nın sorumlu olmadığı ALICI tarafından kabul edilmiştir.

 

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, SATICI’ya ait www.turkmenkitabevi.com.tr’den satın aldığı her ürünü,(cayma hakkı kullanılamayacak ürünler hariç olmak üzere), ürünün kendisine tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, ürün hasarlı olmasa dahi -hiçbir gerekçe belirtmeksizin- iade edebilir. İade için, satın alınan ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun kullanımının imkânsız hale getirilmemiş olması, tahrip edilmemiş ve bozulmamış olması ve ALICI’nın, cayma hakkın dair SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirimin, SATICI’ya ait bilgi@turkmenkitabevi.com.tr mail adresine ulaşmasını takiben SATICI, bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacaktır.  Mücbir sebeplerin mevcut olduğu durumlar hariç olmak üzere, teyit bilgisinin ALICI’ya ulaşma tarihini takiben 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedeli, teslim masrafları dahil olmak üzere, ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edilecektir. İade edilecek ürünler ile birlikte bu ürünlere ilişkin faturanın aslının da SATICI’ya teslimi gerekmektedir. Fatura aslının SATICI’ya gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler iade edilemeyecektir. Cayma hakkı kapsamında kapsamında ürünün ALICI tarafından SATICI’ya geri gönderimi, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla yapılmalıdır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

6.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

6.2. ALICI'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.


6.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


6.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


6.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.


6.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.


6.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.


6.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.


6.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI'ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.


6.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

 

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile ilgili yasal mevzuat hükümler uygulanacaktır. Herhangi bir tarafın, işbu sözleşmeden doğan edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve diğer taraf, edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep edebilecektir. 

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 16.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu vb.) sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde ALICI'ya yazılı olarak bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda SATICI, sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haizdir.

 

Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ya 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1’inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri öder ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri iade eder. 

 

SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmekle birlikte, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine iade edilir. ALICI’nın banka veya finans kuruluşunun politikaları nedeniyle ücretin ALICI’ya iadesinin gecikmesi ve/veya iadenin tek seferde yapılmaması gibi hallerden SATICI’nın sorumlu olmadığı ALICI tarafından kabul edilmiştir.

 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar, Tüketici Hakem Heyetleri’nin görev alanına giren uyuşmazlıklar hariç olmak üzere, SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

SATICI


Unvanı: TÜRKMEN KİTABEVİ
© - Türkmenoğlu Kitabevi Yayın Turizm İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI

Adı, Soyadı/Unvanı:

 

 

Tarih :