KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

 

·         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, adresi, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden ALICI tarafından onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesi ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmelerin ifası amacıyla ve anılan sözleşmelerin ifası için 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevleri SATICI adına yerine getirmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından, belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olduğu süre boyuncakaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

·          ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için TÜRKMEN KİTABEVİ© Türkmenoğlu Kitabevi Yayın Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (SATICI) tarafından e-posta/mail, sms ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderebilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. Eğer ALICI talep ederse, SATICI’nın www.turkmenkitabevi.com.tr hesabıyla ilişkili e-posta adresine “kampanya ve duyuru e-postalarını almak istemiyorum” şeklinde cevabi yazısıyla kampanya bildirimi hizmetinden ayrılabilir.

·         ALICI tarafından SATICI’ya ait internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde ve ilgili mevzuata uygun şekilde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili kullanıcı bilgileri, şifreleri vb. Hususların gerektiği şekilde korunması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

·         ALICI, SATICI’ya yazılı olarak ulaşarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilein silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok eidlmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemeler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. SATICI bu talepleri yasal süresi içinde cevaplamalıdır. SATICI’nın, tabi olduğu mevzuat gereğince bu talepleri karşılamasının hukuka uygun düşmeyeceği haller saklıdır.

·         SATICI’nın internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve içeriğe ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakkı, üçüncü şahıslara ait olanlar hariç olmak üzere; TÜRKMEN KİTABEVİ© Türkmenoğlu Kitabevi Yayın Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir.

·         SATICI’nın internet stesinden ulaşılan, üçüncü kişilere ait internet sitelerinde, bu sitelere ait gizlilik ve güvenlik politikaları ile kullanım şartları uygulandığından bu konuda oluşabilecek ihtilaflar ile zararlardan SATICInın sorumlu olmadığı ALICI tarafından kabul edilmiştir.