Sonucu Daralt
Kategori
(x)İdare Hukuku
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 149 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
İdari Yargılama Usulü Kanunu
- Kavramlar - Danıştay Kanunu - Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve GörevleriHakkında Kanun - Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun İYUK ile İlgili Bölümleri - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş veİşleyişi Hakkında Kanun - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Formu
9.45 TL. 10.5 TL.
 %  10
İdari Yargılama Hukuku El Kitabı
Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Bu kitap, idari yargılama usulüne ilişkin en sık karşılaşılan hususları 101 soruda toplamış, uygulamaya dönük, temel bir başvuru kitabıdır. Özellikle mesleğinin ilk yıllarındaki avukat ve stajyerlerin yanı sıra, uygulamayı öğrenmek isteyen hukuk fakültesi öğrencileri için de rehber niteliğindedir. Kitapta öncelikle temel kavramlara değinilmiş, idare hukukuna ilişkin kavramlara ve yargılama konusundaki temel ilklere yer verilmiştir. Yargılama konusunda ilk derece yargılamasın
40.5 TL. 45 TL.
 %  10
KDV İade Uygulamaları
Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): İhracat ve KDV iadesi konusunda uzman yazarlar tarafından hazırlanan bu kitap, doğrudan ihracat, hizmet ihracatı ile ihraç kayıtlı teslimlerde KDV iadesi uygulamalarının Gümrük Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Dâhilde İşleme Rejimi mevzuatı çerçevesinde iade edilecek KDV'nin hesaplanması, KDV dosyasının hazırlanması, indirim ve yüklenilen KDV listelerinin oluşturularak Vergi Dairesi EVDO sistemine giriş yapılması, KDV beyannamelerinin doldurulması, Vergi Dairesinde siste
29.7 TL. 33 TL.
 %  10
Nüfus - Kamulaştırma - İmar Davaları ile  İcra İflas Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları C:3; Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli
Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye ticaret, aile, tüketici gibi) baktığı işlerin dışında kalan tüm işlere bakan genel görevli mahkemedir. Bu kitap, asliye hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işlerden Özel Kanunlara İlişkin Davalar esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuatta y
229.5 TL. 255 TL.
 %  10
Türk İdari Yargılama Hukuku
Türk İdari Yargılama Hukuku Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat SEZGİNER İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil KAYA İdare Hukuku Öğretim Üyesi İdari Yargı Yerleri İdari Yargı Yetkisinin Sınırları ve Kapsamı İdari Dava Türleri İdari Davaların Açılması İdari Davalarda İlk İnceleme İdari Davalarda Esastan İnceleme Özel Yargılama Usulleri Mahkeme Kararlarının Uygulanması İdari Yargıda Kanun Yolları Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru İçindekiler Devletin Hukuki Fonksiy
116.1 TL. 129 TL.
 %  10
Tesir - İdare Hukuku
İDARE HUKUKUNUN GENEL KAVRAMLARI İDARE HUKUKU İDARE HUKUKUNA HAKİM OLAN ANAYASAL İLKELER KAMU HİZMETİ KOLLUK FAALİYETİ İDARENİN İŞLEMLERİ KAMU GÖREVLİLERİ İDARENİN MALLARI İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU İDARİ BAŞVURU YOLLARI TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI 1 MERKEZDEN YÖNETİM 2 YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARI
23.4 TL. 26 TL.
 %  10
Akademikus İdari Yargılama Hukuku Ders Notları
Sevgili gençler, 2017 yılında yapılan ve en son Temmuz 2018'de yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleri ve arkasından Cumhurbaşkanlığı genelgelerle artık hem yönetim sistemimiz hem de yasama, yürütme ve yargı teşkilatımız ve erklerimiz önemli değişiklikler geçirdi. Biz de bu son değişiklikler çerçevesinde İdare Yargı dersini ve konularını gözden geçirip güncelleyerek bu kitabı sizin çalışmalarınıza yardımcı olabilmesi amacıyla hazırladık. Kitap Adli ve İdari Hâkimlik, KPSS ve kurum sınavları çerçevesinde, çık
28.8 TL. 32 TL.
 %  10
Elektronik Vergileme Hukuku; Tanım - Örnekler - Öneriler
Küreselleşme ve dijitalleşen ekonomi, ticareti ve vergilemeyi derinden etkilemektedir. Geleneksel vergi hukuku terminolojisi, buna yeterli cevap üretememektedir. Bu noktada kitap, elektronik vergileme konseptine uygun çözüm önerilerini ayrıntılı ortaya koymaktadır. Bir bütün olarak dijital ekonomi, e-Ticaret ve devamında elektronik vergilendirme sürecini incelemektedir. Dijital ekonominin boyutları, içeriği, vergilendirilmesi ve çözüm önerilerine, ulusal ve uluslararası düzeyde detaylı yer verilmektedir. T
44.1 TL. 49 TL.
 %  10
Yapım İşi Hakediş Rehberi
Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Kitapta yapım işi hakediş raporlarını ilgilendiren; ihale, sözleşme, yapı denetim, SGK, vergi ve ceza hukuku gibi tüm mevzuata yer verilmiş, açık hüküm bulunmayan konulara çözüm yolları aranmış ve eksik yönleri için öneriler getirilmiştir. Mevzuatın sadece ilgili bölümü kısa alıntı şeklinde verilmiş olup uzun metinlere yer verilmemiştir. İhale hazırlık aşamasından hakediş ödeme aşamasına kadar tüm süreç akış sırası şeklinde ele alınmıştır. Mevzuatın uygulamaya nasıl aktarıla
45 TL. 50 TL.
 %  10
Dâhilde İşleme Rejimi; Soru - Cevap
Kitabımızın amacı hammadde ve üretim yetersizliği, üretimde kalite sorunu, maliyet yüksekliği, ileri teknoloji eksikliği ve finansman avantajı kullanım gerekçelerine dayandırılan Dâhilde İşleme Rejiminin 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bulunan vergi kanunları ve ilgili mevzuat yönünden incelenmesidir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat yönünden ithalat vergileri kavramı esas alınarak Gümrük Vergisi ile Toplu Konut Fonu, Tütün Fonu, Kaynak Kull
108 TL. 120 TL.
 %  10
Belediye Şirketleri
Belediye şirketleri kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Son günlerde ise gündemden düşmeyen dikkat çekici konulardan biri olmuştur. Özellikle büyükşehir belediye şirketleri gerek bütçeleri gerekse organizasyon yapıları itibariyle bir çok belediyeden büyüktür. Bu da belediye şirketlerinin gündemden düşmemesine sebep olmaktadır. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediyelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında alt işveren işçisi olarak çalışan işçileri
103.5 TL. 115 TL.
 %  10
Gümrük Hukuku ve Davaları; Örnekler - Çözümler - İçtihatlar
İşçi çalıştığı süre boyunca işletmenin üretim, pazarlama ve müşteri çevresi gibi hususlarında pek çok bilgiye sahip olmaktadır. İşçinin, sözleşmenin devamında veya sona ermesinden sonra bu bilgileri, kendi yararına veya işverenin rakipleri lehine kullanma ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple işverenin menfaatlerini korumak adına yasada bazı koruma önlemleri düzenlenmiştir. İş sözleşmesinin devamı sırasında işveren, işçinin sadakat borcunun bir uzantısı olan rekabet etmeme borcu kapsamında korunmaktadır. Anca
130.5 TL. 145 TL.
 %  10
İdari Yargılama Usulü Kanunu; Vergi Yargılaması ile Birlikte
Bu eser, idare ve vergi hukukçularından oluşan geniş bir ekip tarafından kaleme alınmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun her bir maddesi, doktrin ve yargı kararları ışığında, hem idare hukuku hem de vergi hukuku yönüyle açıklanmaya çalışılmıştır. Her bir madde önce genel itibariyle açıklanmış, sonrasında ise ilgili maddenin vergi yargılamasına ilişkin hususiyetlerine ayrı bir başlıkta yer verilmiştir. Maddelere ilişkin açıklamalarda mümkün olduğunca Danıştay kararlarına referans yapılmış, ye
53.1 TL. 59 TL.
 %  10
İdari Dava Takip Rehberi
Kendine özgü kuralları bulunan idari yargılama usulünün iyi bilinmemesi nedeniyle, idari yargı mercilerinde açılan iptal, tam yargı (tazminat) veya vergi davalarının takibinde taraflar, hukuken haklı olsalar bile usulî hatalar nedeniyle hak kaybına uğrayabilmekte ve bu kayıpların daha sonra telafisi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Kitabın bir önceki baskısından bu yana özellikle yargı sistemi ile ilgili değişiklikler olmuş ve bu çerçevede Askeri Yüksek İdare Mahkemesi lağvedilmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet s
67.5 TL. 75 TL.
 %  10
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Milyonlarca işçinin çalışma saatleri, tatil günleri, sendikal hakkı ve emekliliği gibi konular yasada açıkça belirtilmiştir. Bu konularda en doğru ve en güncel mevzuatı kanun metinleri dizimizin bir parçası olan bu kitaptan edinebilirsiniz.
21.15 TL. 23.5 TL.
 %  10
İdari Yargı Mevzuatı
İdari Yargı'ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifeleri de eklenmiştir.
6.75 TL. 7.5 TL.
 %  10
Kısa İdare Hukuku
Kitap; özellikle, yükseköğretim kurumlarının lisans ve önlisans bölümlerinde bulunan idare hukuku derslerindeki kısa ve özet ders notu ihtiyacının karşılanması amacıyla kaleme alındığından, gereksiz ve uzun doktriner açıklamalardan kaçınılmış, gerekli olduğu ölçüde dipnotlara yer verilmiştir. 6771 sayılı Kanun'la Anayasa'da yapılan köklü değişikliklerle parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ve bu sisteme uyum amacıyla, Cumhurbaşkanının göreve başlamasından önce, Hüküme
49.5 TL. 55 TL.
 %  10
İdare Hukuku (2 Cilt, Takım)
İdare ve idare hukuku İdari teşkilat İdari işlemler İdarenin faaliyetleri İdarenin haraket araçları İdarenin sorumluluğu Takım ISBN : 975-7338-87-7 Barkod : 9789757338871 1.Cilt : 975-7338-88-5 Barkod : 9789757338888 2.Cilt : 975-7338-89-3 Barkod : 9789757338895
405 TL. 450 TL.
 %  10
İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI İDARENİN GENEL ESASLARI İDARE KAVRAMI İDARE HUKUKU İDARİ İŞLEMLER İDARENİN SÖZLEŞMELERİ İDARENİN YETKİLERİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI İDARENİN GENEL ESASLARI İDARE KAVRAMI İDARE HUKUKU İDARİ İŞLEMLER İDARENİN SÖZLEŞMELERİ İDARENİN YETKİLERİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
40.5 TL. 45 TL.
 %  10
İdari Yargı Mevzuatı
İdari Yargı'ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifeleri de eklenmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -İdarî Yargılama Usulü Kanunu (2577) -Danıştay Kanunu (2575) -Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu (2247) -Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri Kanunu (2576) -Kamu Hizmetleri ile İlgili Tahkim Kanunu (4501) -Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanunu (3071) -Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982) -İlgili Harç Tarifeleri
6.75 TL. 7.5 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 149 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1