Sonucu Daralt
Kategori
(x)Din Araştırmaları
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 35 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
Elçi
 %  25
Kelt ve Germen Paganizmi
Kuzey inançları ve Germen paganizmi, bugünkü Avrupa'nın ve Batı medeniyetinin oluşmasında önemli bir yer tutar. Özellikle kuzey ülkeleri, bugün bile eski pagan inançlarını farklı şekillerde sürdürmeye devam etmektedir. Avrupa kültürünü anlamak için Germen paganizmini iyi anlamak gerekir. Avrupa'da, özellikle Kelt bölgelerinde, Rönesans'tan sonra Kelt kültürüne dönüş başlamıştır ve başta Wicca olmak üzere birçok neo-pagan akımı da Kelt kültüründen etkilenmiştir. Öte yandan neo-paganizmde yer alan önemli kuts
18.75 TL. 25 TL.
 %  20
Dinler Mitolojiler Sözlüğü 2
Güçlü mitler tarafından yönetilen bir dünyada,bağlı olduğumuz mitolojik sistemlerin, sosyal kurumların ve akımların birbirlerini nasıl beslediklerini daha dikkatli düşünerek, hem kendimizi hem de başkalarını kavrayışımızı derinleştirmek zorundayız. Yves Bonnefoy'un Mitolojiler'i sadece bu doğrultuda yapılmış olan ilerlemeyi özetlemekle kalmıyor, aynı zamanda önümüzdeki güç işin de temellerini atıyor. -Mark C. Taylor, New York Times Yalnızca mitler ve kutsal anlatılar hakkında bir kitap değil ... Yalnızca
60 TL. 75 TL.
 %  20
İktidar Kıskacında Din
Dinler tarihi incelendiğinde ortaya çıkacak gerçeklerin başında, din adına hareket ettiğini öne sürenlerin yaptıkları kıyımlar, din gücünü kendi iktidarı için kullanan hükümdarlar, yerel önderler, şarlatanlar gelir. Bunun coğrafyası yoktur. ...Dünyanın bütün coğrafyalarında öncelikli olarak ahlakı, iyi insan olmayı, Yaradan'a şükran borcunu ödemeyi temel edinen din, iktidarını ona dayanarak sürdürmeye kalkanların elinde bambaşka bir güce dönüşmüştür. ...Bütün yaşadıklarımız Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğ
20 TL. 25 TL.
 %  15
Fîhi Mâ-fîh
Fîhi mâ-fîh, büyük hakim, öz insan Mevlânâ Celâleddin´in sohbetlerinden meydana gelmiş bir kitaptır. Mevlânâ, kendisini ziyarete gelen yahut kimi zaman ziyaretine gittiği kişilerle konuşurken, sorularına cevap verirken, yeri geldikçe âyetleri tefsir, hadîsleri şerh ederken o mecliste bulunanlardan biri, belki de birkaçı, sözlerini zaptetmişler, herhalde sonradan bu zaptedilen parçalar karşılaştırılmış, belki de kendisine gösterilip düzeltilmiş, en sonunda da temize çekilmiş, böylece de bir kitap meydana gel
33.15 TL. 39 TL.
 %  10
Din Öğretiminde Yöntemler
Bu kitap, İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğrencilere, hâlen okullarımızda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İHL Meslek Dersleri öğretmenlerine ve Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik hazırlanmıştır. Bu kitap, daha önce yayımlanan, Din Öğretiminde Yöntemler ve Buldurma Yöntemi kitabının gözden geçirilmiş, yeni yöntem ve yaklaşımlar ilave edilmiş şeklidir. Kitapta din öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve ders araç gereçleri teorik olarak
39.6 TL. 44 TL.
 %  25
Şamanizm; Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri
Yörükân'ın bugüne kadar yayımlanmamış olan Türk Dinleri ve Mezhepleri Tarihi adlı iki ciltlik eserinin birinci cildini meydana getiren Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri adlı kitabının baş tarafını oluşturmaktadır. Atatürk'ün isteği üzerine kaleme alınmış ve 1.1.1932 tarihinde tamamlanarak kendisine Dolmabahçe Sarayı'nda bizzat yazarı tarafından takdim edilmiştir. Türk Şamanizm'i anlatılırken, onun Türk Müslümanlığının yanında, diğer dinler ve mezhepler üzerinde ve bu vesileyle Anadolu Türk Alevîliği ve Sünn
17.25 TL. 23 TL.
 %  20
Aydınlanma Tarikatı
Aydınlanma, uzun dinsel kapanışın içinde insanlığın ışığa ulaşmada yeni bir yol arayışıydı. Kurumsallaşmış din her yerde sapkın gördüğü bu arayışı baskılamaya çalışıyordu. Ama insan merakı şahlanmış, dizginlenemez bir hal almıştı. Avrupa'da parası ve sonsuz merakı olan adamlar türedi. Bir ucu İskenderiye'ye dayanan uzun araştırma gezilerini finanse ettiler. Orada bulduklarını düşündükleri metinleri tercüme ettirdiler ve gizli toplantılarda huşu içinde okudular. Okudukça, buldukları bu metinlerin Kilisenin k
14.82 TL. 18.52 TL.
 %  15
Düşünceler; Pensees Blaise Paskal
Blaise Pascal, 17. yüzyılda yaşamış büyük düşünürlerden biridir. Bu büyük dahinin en büyük keşfi, hayatının yirmili yıllarında gerçekleşir. Bu keşif, Allah'a imanın, O'nu sevmenin, hayatını O'nun adına yaşamanın ve bu yolda vahyi rehber edinmenin vazgeçilmez önemi ve önceliğidir. Düşünceler, bu ünlü düşünürün kendini ve Rabbini tanıma yolunda Hıristiyani bir duyarlılık içinde yazdığı notları içeriyor. İnsanın acizliği, dünyanın faniliği, Allah'ın varlığı, ilahi sevgi, modern hayatın çelişkileri, filozofları
18.7 TL. 22 TL.
 %  15
Popüler Dindarlık
İnsanın inanma arzusu o kadar kuvvetlidir ki, zaman içinde dinin formel bilgilerinin yanında başka ritüeller ortaya çıkmaya başlar. Böylece, kitabi dinin yanında bir de halkın muhayyilesinde ve geleneğinde yüzyıllardır varlığını sürdüren inanış biçimleri ve yeni ritüeller doğar ve bunların tamamı bir bütün olarak yaşayan din olgusunu meydana getirir. Özellikle ülkemizde, gündelik hayatın din ile iç içe geçtiği yerlerden biri de türbelerdir. Dünyada çok farklı örnekleri de olan bu yerler, insanlar için ruhen
24.23 TL. 28.5 TL.
 %  15
Aydın ve Aydın
Prof. Dr. İlhan Arsel'in beş yıllık araştırmasının ürünü olan Aydın ve "Aydın" ilk kez 1993 yılında yayımlandı. Prof. Dr. İlhan Arsel, bu kitabında, "akılcılığın" ve "imancılığın" tarihini inceleniyor: Halk yığınlarının köhne geleneklerden ve ilkel din anlayışından kurtulup özgürlüğe ve akılcı düşünceye ulaşmasında aydının rolü... Ulusları aydınlığa çıkaran ya da karanlıklardan tutan güç: "Aydın" ve "aydın acubesi"... "Akılcı aydın" yetiştirme açısından Batı dünyası ve şeriat dünyası... Şeriat dünyasının Ak
35.7 TL. 42 TL.
 %  25
Mein Qur'an Tagebuch
Als ich glaubte endlich bemächtigt und erfahren genug zu sein, in beachtenswerte Tiefen zu tauchen und das bereits seit längerem tat. sah und erkannte ich plötzlich, daß ich nicht einmal am Ufer des unendlich großen und tiefen Ozeans der Einzig und Ewigen Wahrheit angelangt war - von irgendwelchen Tiefen schon gar nicht die Rede! An jenem Tag ließ ich meinen Kopf demütig sinken, um ihn nie wieder in Selbstzufriedenheit zu heben... An jenem Tag ließ ich meinen Kopf demütig sinken, um ihn nie wieder in Selbst
15 TL. 20 TL.
 %  15
Din-Bilim Çatışması
Tarih boyunca insanlık, din-bilim çatışmasına tanıklık etmiştir. Peki, nedir bunun nedeni? Bu kitapta, astronomi ve plazma fiziği uzmanı, bilim insanı Prof. Dr. Rennan Pekünlü bu soruyu irdeliyor. Saygın bilim insanlarının konuyla ilgili görüşlerine yer vererek, bu karmaşık konuyu enine boyuna değerlendiriyor. Din ile bilim çatışmak zorunda mı? İslam dünyası ile Batı'da bilimin serüveni ve algılanışı nasıldı? Osmanlı'nın din anlayışı bilime yaklaşımını nasıl etkiledi? NASA, komünizmi destekler mi? Evrenbi
20.4 TL. 24 TL.
 %  25
Din ve Kültür İlişkisi Üzerine
Din, kültürle kendisini nasıl irtibatlandırır? Kültür, insanın dinini anlama ve yaşama tarzına nasıl tesir eder? Dini anlama ve uygulamada meydana gelen gelişmelerin geçerli/sahih olanları ile olmayanları birbirinden nasıl ayırt edilebilir? gibi sorulara cevaplar arayan Prof. Dr. Recep Kılıç, din ile kültür arasında karşılıklı ilişkiyi hem teorik olarak hem de gündelik hayatımızdaki örnekleriyle açıklıyor. Bir tarafta din, içinde doğduğu kültürün temel unsurlarından etkilenirken diğer taraftan da kültürün t
14.25 TL. 19 TL.
 %  15
Dinin Soykütükleri; Hıristiyanlık ve İslamda İktidarın Nedenleri ve Disiplin
Antropoloji Batı-dışı insan topluluklarını inceleyecek bir bilim olarak kurmuştur kendini (Batı'nın payına düşen sosyolojiydi). Buna karşılık Modern dünyanın oluşumunda Batı tarihi iyi veya kötü yönde öncelikli öneme sahiptir, dolayısıyla bu tarihin incelenmesi antropolojinin başlıca meselelerinden olmalıdır, diyen Talal Asad antropolojinin merceğini Batı'ya ve Batı'nın tarihine çeviriyor: Bu tarihin kavramsal jeolojisinin, günümüzde Batı-dışı geleneklerin gelişim ve değişim imkânları açısından derin içerim
37.83 TL. 44.5 TL.
 %  15
Kutsalın Dönüşü - 21. Yüzyılda Dinin Geleceği
Aydınlanma çağının düşünürleri, insanlığın modernleştikçe dinden uzaklaşacağını ve dinlerin eninde sonunda öleceğini düşündüler. Hatta bunun için zaman biçenler bile oldu. Aslında bu öngörü bilimsel bir tahmin değil, ideolojik bir temenni idi. Yani tezin ardında böyle olmalıdır! iması vardı. Ancak insanoğlunun inanma isteği sona ermedi, hatta dinsel pratiklerde yükseliş gözlendi. Bugün Hıristiyan dünyasındaki kiliseler arasında en güçlü olanlar, sekülerleşme sürecine en çok direnç gösterenler; Evanjelizmi
25.08 TL. 29.5 TL.
 %  10
Din Psikolojisi
Elinizdeki bu kitap din psikolojisine giriş niteliğindedir. Genel olarak din psikolojisi konularına ilişkin kuramsal yaklaşımlar, açıklamalar ve görgül çalışmalar doğrultusunda elde edilen bulgular sunulmaya çalışılmıştır. Kitapta dini kabuller ve değerler hakkında sayıltılar ileri sürülmeksizin psikolojinin bakış açısından dine yaklaşılmıştır. Hiç şüphe yok ki din, insan yaşamının önemli bir parçasıdır. Din ve dinsel kurumlara ilişkin bilgi olmaksızın toplumların tam olarak anlaşılamayacağı genel kabul gö
20.7 TL. 23 TL.
 %  25
Halifeler Tarihi
Klasik devir Arap tarihçiliğinin son temsilcilerinden olan Celâleddîn Suyûtînin eseri, Hz. Muhammedin vefatının ardından, Hz. Ebû Bekirin halife seçilmesiyle birlikte başlayan ve böylelikle İslam tarihinin, özellikle ilk iki yüzyılı boyunca en temel yapı taşlarından birini oluşturan halifelik kurumunu ve halifelerin hayatlarını vakayiname şeklinde ele alır. Başka bir deyişle, kitabın öznesi Hulefâ-i Râşidîn olarak bilinen ilk dört halife -ki bu devir sadece Suyûtî için değil, diğer tüm İslam müverrihleri iç
45 TL. 60 TL.
 %  25
Ortaçağ Müslüman Coğrafyacılarından Seçmeler; Türklerin Yaşadığı ve Türklere Komşu Olan Bölgeler
Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, Türk topluluklarını sadece sâlik oldukları din ve mezhepler bakımından değil, sosyal hayatları ve yerleşme düzenleri bakımından da inceleme konusu yapmış bir kişidir. Elinizdeki kitap, onun, Anadoluda ve diğer ülkelerde yaşayan Türk toplulukları üzerinde yaptığı ve Dârül-Fünun İlâhiyat Fakültesinde yaptığı Akvamı İslâmiyye Etnografyası araştırmaları çerçevesinde ve sonrasında gerçekleştirdiği çalışmaların bir ürünüdür. Ortaçağ Müslüman Coğrafyacılarından Seçmeler, Türklerin ya
46.5 TL. 62 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 35 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1