Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı
(x)Gazi Kitabevi
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
1 Youtube'un Çocukları 2 Teknoloji ve Çocukların Bütünsel İyi Oluşu 3 Yeni Medya Farkındalığı ve Çocuk / Çocuk ve Görsel Algı Kuramları 4 Yeni Medya Ortamında Çocuğun Birey Olması 5 Yeni Medya Okuryazarlığı ve Çocuk 6 Dijiçocuk'un Dijital Oyunları 7 Yeni Medya ile Şekillenen Çocukların Tüketim Kültürü 8 Yeni Medya ve Bağımlılık 9 Yeni Medya ve Çocuk Hakları
32.9 TL.
1 Giriş 1.1 Amaç 1.2 Kapsam ve Yöntem 1.3 Araştırmanın Önemi 1.4 Sınırlılıklar 2 Başarı ve Akademisyen Başarısı Nedir ? 3 Yöntem 3.1 Örneklem 3.2 Verilerin Toplanması 3.3 Verilerin İşlenmesi 4 Bulgular 4.1 Akademisyen Başarısı Nedir ? Nasıl Tanımlanabilir ? 4.2 Akademisyen Başarısı Bireysel Midir ? 4.3 Başarılı Akademisyenlerin Karakter Özellikleri 4.4 Başarılı Akademisyenlerin Eğitimleri 4.5 Akademisyen Başarısını Destekleyen Çevresel Özellikler 4.6 Akademisyen Başarısında Araştırma Faaliyetlerinin Etkisi
28 TL.
1 Giriş 2 Portföy Yönetim Kavramı 2.1 Bireysel Menkul Kıymetlerde Risk ve Getiri 2.2 Çeşitlendirme Kavramı, Portföy Getirisi ve Riski 2.3 Risk-Getiri Üzerine Bir Uygulama 3 Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi 3.1 Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Literatürü 3.2 Uluslararası Çeşitlendirme Kavramına Genel Bakış 3.3 Uluslararası Finansal Yatırımlarda Karşılaşılan Riskler 3.4 Uluslararası Yatırımlarda Getiri ve Risk Hesaplaması 3.5 Sermaye Piyasalarındaki Entegrasyon 4 Sonuç
15 TL.
1 Giriş 2 İdare, İdareye Yönelik Denetim Mekanizmaları ve Ombudsmanlık 2.1 Yönetim 2.2 Kamu Yönetiminde Denetim 2.3 Ombudsmanlık Kurumu 3 Ombudsmanlık Sisteminin Dünyadaki Örnekleri 3.1 İsveç Ombudsmanı 3.2 Almanya Parlamento Savunma Ombudsmanı 3.3 İngiltere Parlamento Komiseri 3.4 ABD Ombudsmanı 3.5 Fransa Hakların Savunucusu 3.6 Avrupa Ombudsmanı 4 Türkiye'de Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu 4.1 Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulması Süreci 4.2 Kuruluş Kanunu ve Kurumun Yapısı 4.3 Türk Kamu
27.5 TL.
1 Kavramsal Olarak Demografi 1.1 Demografik Geçiş ve Demografik Eğilimler 1.2 Küresel Yaşlanma Süreci 1.3 Demografik Değişim ve Küresel Yaşlanma Sürecinin Olası Ekonomik Etkileri 2 Gümüş Ekonomi 2.1 Kavramsal Olarak Gümüş Ekonomi 2.2 Gümüş Ekonominin Diğer Sektörlerle İlişkisi 2.3 Gümüş Ekonomisinin Faaliyet Alanları 2.4 Gümüş Ekonomisi İle İlgili Kavramlar 2.5 Gümüş Ekonominin Potansiyeli 2.6 Gümüş Ekonomi Fırsatları 2.7 Gümüş Ekonomisinin Gelişmesinin Önündeki Bir Takım Zorluklar 2.8 Gümüş Ekonomisi Kapsa
20 TL.
1 Afyonkarahisarın Coğrafi-Tarihi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 1.1 Coğrafi Konum 1.2 Tarihi 1.3 Sosyo-Ekonomik Yapı 1.4 Turizm 1.5 Kültür Turizmi 2 Afyonkarahisar Kültür Turizmi Değerleri 2.1 Somut Kültürel Değerler a.Sanatsal Tarihi Yerler ve Sit Alanları b. Doğal Güzellikleri ve Rekreasyon Alanları 2.2 Somut Olmayan Kültürel Miras a.Kültürel İlgiye Yönelik İnsan Faaliyetleri b. El Sanatları
30 TL.
1 Giriş 1.1 Amaç ve Kapsam 1.2 Araştırma Probleminin Gerekçesi 1.3 Çalışmanın Yöntemi 2 Kentsel Dönüşümdeki Kavramsal Çerçeve 2.1 Kentsel Dönüşümün Tanımı, Amaçları ve Türleri 2.2 Türkiye'de Kentsel Dönüşümün Gelişimi 2.3 Kentsel Dönüşümün Yasal ve Yönetsel Çerçevesi 3 Ankara Nazım İmar Planlarında Kentin Kimliği ve Doğal Alanlara İlişkin Getirilen Kararlar 3.1 Ankara'nın Planları 3.2 Ankara Makro Planlarında Yeşik Kuşak ve İmrahor Vadisi'nin Yeri, Konumuna İlişkin Değerlendirmeler 4 Ankara'da Vadi ve Akars
30 TL.
1 Türkiye'de Coğrafyacıların İhmal Ettiği Bir Alan : Etik 2 Otlakların İzlenmesinde Hiperspektral Uzaktan Algılama : Değişen Bilgi Boyutları, Ölçme Yöntemleri ve Ölçülen Temel Parametreler 3 Akdeniz Bölgesinin Geoistatistik Analizlerle Yağış ve Sıcaklık Haritalarının Oluşturulması 4 Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Hakkında Yerel Halkın Tutumu : Salihli (Manisa) Örneği 5 Manisa İlinde Arıcılığın Coğrafi Dağılışı 6 Toplumsal Değişimde Üniversite-Kent Etkileşiminin Rolu : Adnan Menderes Üniversitesi Örneği 7 Ak
35 TL.
Petrol Muhasebesi kitabında, petrol arama ve üretim şirketlerinin gider çeşitleri, dünyadaki muhasebe yöntemleri ve üretim paylaşımı anlaşması muhasebesi örnekli olarak anlatılırken, sektördeki şirket ve anlaşma yapıları, petrol hakkı pay devri, finansal tablo dipnotları, sektörün sermaye yapısı ve etkileyen faktörleri, petrol arama ve üretim şirketlerinin Türkiye'deki vergi uygulamaları üzerinde durulmuştur. Bu açıdan kitabın, petrol sektörü ile ilgilenen işletme/muhasebe/finansman ve enerji yönetimi akade
35 TL.
1 Giriş : Şehir, Osmanlı İstanbulu ve Gayrimenkul 1.1 Şehir ve Osmanlı İstanbulu 1.2 Gayrimenkul 2 Osmanlı İstanbulu Gayrimenkul Varlığı Neydi ? 2.1 XVI. Yüzyıl 2.2 XVII. Yüzyıl 3 Osmanlı İstanbulu Gayrimenkullerinin İktisadi Kıymetleri Tespit Edilebilir Miydi ? 3.1 XVI. Yüzyıl 3.2 XVII. Yüzyıl 4 Osmanlı İstanbulu'nda Kimler Gayrimenkul Alıp Satmaktaydı ? 4.1 XVI. Yüzyıl 4.2 XVII. Yüzyıl 5 Osmanlı İstanbulu Gayrimenkul Alım Satımlarında Rant Var Mıydı ? 5.1 XVI. Yüzyıl 5.2 XVII. Yüzyıl 6 Fiyat Devrimi Osman
42 TL.
1 Doğu Karadeniz'de 23-26 Aralık 2019 Tarihlerinde Yaşanan Orman Yangınlarında Fön Etkisi 2 Mesken Kültüründeki Değişim ; Osmaniye Örneği 3 Coğrafyanın Büyük Taarruz Harekatı Planlamasındaki Rolu 4 Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Turizm Coğrafyası Perspektifinden Foça (İzmir) Özelinde Değerlendirilmesi 5 Türkiye'de Değişen Demografik Yapının İşgücü ve Eğitim Açısından Sunduğu Fırsatlar 6 Kentsel Atıklardan Kompost Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi : Adapazarı Örneği 7 Coğrafya B
37 TL.
1 Birinci Bölüm 1.1 Teknoloji Yönetimi a.Teknolojinin Kavramsal Çerçevesi b. Teknoloji Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi c.Teknoloji Yönetimi İle İlişkili Kavramlar d. Sonuç 2 İkinci Bölüm 2.1 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Teknoloji 2.2 İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutları 2.3 Yönetim Teorilerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Teknoloji 2.4 İnsan Kaynaklarının Niteliği ve Teknolojiye Uyumu 2.5 İK Yönetiminin Teknoloji Yönetimini Etkileyen Uygulamaları 2.6 Bilim ve Teknoloji Alanında İnsan Kaynakları İstihdamı ve
23 TL.
1 Tarihi Süreçte Ana Hatları ile Türk-Macar Siyasi İlişkileri 2 Arşiv Belgeleri Işığında Muğla Halkevi ve Faaliyetleri 3 Osmanlı Ordusu'nda Kılavuz Kullanımına Genel Bir Bakış (XVIII. Yüzyılın Ortalarından XIX. Yüzyılın Başlarına Kadar) 4 Kilise'nin Cesur Düşmanları : Heretikler 5 Sultan II. Mahmud'un Baş İkbali Hüsnü Melek Hanım'ın Kıymetli Malları Üzerine Bir Değerlendirme 6 Arkeolojik Araştırmalarda Kurumsal Devlet Kimliğinin Kent Mimari Silueti Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek : Urartu Kale Kentleri 7 So
44 TL.
1 Türkiye Emek Piyasası ve Politikalarında Genç İşgücü : Fırsatlar ve Tehditler 2 Kadın İstihdamını Yeniden Düşünmek 3 Türkiye'de Çocuk İşçiliği Meselesi ve Mücadele Uygulamaları 4 Sosyal Bir Mesafe Olarak Yaşlılık ve Türkiye'deki Sosyal Politika Uygulamaları 5 Dezavantajlı Grup Göçmenler : GSYH-Göçmenler İlişkisinin Türkiye'deki Ekonomik Boyutu 6 Sosyal Politika Aktörü Olarak Devletin Türkiye'de Engellilerin İstihdamına Yönelik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 7 Üst-Orta Gelirli Ülkelerde Yoksullukla Dola
35 TL.
1 Birinci Bölüm 1.1 Eşya ve Türleri a.Taşınır Eşya - Taşınmaz Eşya b. Misli Eşya - Gayrimisli Eşya c.Basit Eşya - Birleşik Eşya - Eşya Birliği d. Tüketime (İstihlake) Tabi Olan ve Olmayan Eşya e.Bölünebilen ve Bölünemeyen Eşya f. Özel Mülkiyete Tabi Olabilen ve Olamayan Eşya g. Sahipli Eşya 2 İkinci Bölüm 2.1 Zilyetlik a.Fiili Hakimiyet b. Zilyetlik İradesi 3 Tapu Sicili 3.1 Tapu Siciline Hakim Olan Prensipler 3.2 Tapu Sicilinde Yapılan İşlemler 4 Dördüncü Bölüm 4.1 Ayni Haklar
68 TL.
1 Giriş 2 Paul Pons'un Biyografisi 3 Paul Pons'un Eserleri 4 Folies Bergere ve Cirque 'Hiver Üzerine 5 Paul Pons'un La Lutte İsimli Eserinde Türk Güreşi Bölümü 5.1 Bir Efsanenin Sonu 5.2 Türkiye'de Türk Güreşçileri 5.3 Kara İbo, Tuhaflık ve Gizem 5.4 Mutsuz Bir Rakibin Göründüğü yer 5.5 Djemil (Cemil), Kuvvet Güreşinin Timsali 5.6 Doublier... İyi İlham Veren Menajer 5.7 Çok İyi Atılmış Bir Tokatın Beklenmedik Sonuçları 5.8 Türk Güreşçileri ile İlk Temas 5.9 Meşhur Yusuf'un Sahneye Çıkışı 5.1 Kibir ! Kibir !
20 TL.
1 BÖLÜM Uluslararası spor organizasyonları Ulusal spor organizasyonları Spor organizasyonlarının yönetimi ve organizasyon şeması 2 BÖLÜM Uluslararası spor organizasyonlarının bileşenleri 1 Genel koordinatörlük 2 İnsan departmanı kaynakları 3 Finans departmanı 4 Lojistik departmanı 5 Pazarlama departmanı 6 Ulaşım hizmetleri departmanı 7 Gıda hizmetleri departmanı 8 Konaklama hizmetleri departmanı 9 Güvenlik hizmetleri departmanı 10 Akreditasyon departmanı 11 Teknoloji departmanı 12 Medya departmanı 13 Seyirc
26 TL.
GÜNEYDOĞU ANADOLU (DİCLE BÖLÜMÜ) HALK İNANIŞ VE UYGULAMALARI 1.1. GEÇİŞ DÖNEMLERİYLE İLGİLİ HALK İNANIŞ VE UYGULAMALARI 1.2. KÜLTLERLE İLGİLİ HALK İNANIŞ VE UYGULAMALARI 1.3. KUTSAL MEKÂNLARA YÖNELİK HALK İNANIŞ VE UYGULAMALARI 1.4. HALK HEKİMLİĞİNE YÖNELİK İNANIŞ VE UYGULAMALAR 1.5. İNSANLA İLGİLİ HALK İNANIŞ VE UYGULAMALARI 1.6. HAYVANLARLA İLGİLİ HALK İNANIŞ VE UYGULAMALARI 1.7. NESNELERLE İLGİLİ HALK İNANIŞ VE UYGULAMALARI 1.8. YİYECEK-İÇECEKLERLE İLGİLİ HALK İNANIŞ VE UYGULAMALARI 1.9. GÖK CİSİMLERİYLE
35 TL.
1 KARAR VERME SÜRECİ 2 ODAK GRUP GÖRÜŞME TEKNİĞİ 3 DELPHİ TEKNİĞİ 4 BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ 5 NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ 6 CONSENSUS TEKNİĞİ 7 BALIK KILICI TEKNİĞİ 8 DİYALEKTİK SORGULMA TEKNİĞİ 9 ŞEYTANIN AVUKATI TEKNİĞİ
23 TL.
1 Türk Sigortacılık Piyasası: Özellikleri, Yapısı ve Ekonomideki Rolü ve Önemi 2 Sigortacılık Piyasasında Ekinlik , Rekabet ve Karlılık : Literatür Taraması 3 Türk Sigortacılık Sektöründe Rekabet : Ampirik Analiz 4 Türk Sigortacılık Sektöründe Karlılık ve Karlılığın Belirleyenlerin Ampirik Analizi 5 Türk Sigortacılık Sektöründe Etkinlik ve Etkinliği Belirleyen Faktörler
22 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1