Detaylar

Kategori Anayasa - Mevzuat
Yayıncı Yetkin Basım Yayın Dağıtım
Liste Fiyatı 37.04
Format KiTAP
Barkod 9789754646917
Yayın Tarihi 2013-04-06
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 11.Baskı
Sayfa Sayısı 521
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 135 X 195

İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

III. Yargının Hızlandırılması Paketi olarak adlandırılan, 5.7.2012 tarihli 28344 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu`nun çeşitli maddeleri değiştirilmiş veya bazı eklemeler yapılmış ya da bazı maddeler (veya ifadeler) yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yanında 14.2.2011 tarihli 27846 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile de İcra ve İflâs Kanunu`nun çeşitli maddeleri değiştirilmiş veya Kanun`a bazı eklemeler yapılmış ya da bazı maddeler (veya ifadeler) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtilen Kanunlarla yapılan değişiklik ve eklemeler İcra ve İflâs Kanunu`nun metnine işlenmiştir. İlgili değişiklik veya eklere ilişkin hükümlerin dipnotlarında da Hükümet gerekçesi, Alt Komisyon Raporu ve Adalet Komisyonu raporlarına yer verilmiştir. Bu ek veya değişikliklerden bazıları, ilgili Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş; bazıları ise daha sonra yürürlüğe girecektir. İlgili ek ve değişikliklerin dipnotunda veya kanun metninde DİKKAT ifadesiyle açıklama yapılarak yürürlük tarihlerine açıklık getirilmiştir. Eğer yürürlük tarihi daha sonra olan bir ek veya değişiklik varsa, düzenlemenin yürürlüğe gireceği veya yürürlükten kalkacağı tarihe kadar uygulanacak olan düzenlemeye hemen ilgili hükmün altında köşeli parantez içinde italik yazı karakteriyle yer verilmiştir.

6352 sayılı Kanun`un 106a maddesinde hangi düzenlemelerin Kanun`un yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmektedir, bu husus ilgili yerlerde açıkça yazılmıştır. Bunun yanında 6352 sayılı Kanun`un 38. maddesiyle İcra ve İflâs Kanunu`na eklenen geçici madde 10`a dikkat çekmek amacıyla ilgili yerlerde bu madde yazılmıştır. Bu madde şu şekildedir: GEÇİCİ MADDE 10 - Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

Kanun metninde, 6103 ve 6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ve getirilen ekler koyu renkte yazılmıştır. Bir kanun maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmişse, değişik ibaresi başlığın yanına eklenmiş; eğer sadece fıkrada değişiklik yapılmışsa ilgili fıkranın başına eklenerek, değişik metin yine koyu yazılmıştır. Fıkra metinleri içinde yapılan kelime veya cümle değişiklikleri, metin içinde de koyu renkte yer almıştır.
Bölge adliye Mahkemeleri henüz göreve başlamadığı için, istinafla ilgili olan 5311 sayılı Kanun`a ilişkin metinlere de köşeli parantez içinde ve koyu olarak yer verilmeye devam edilmiştir.

Kanun`un 119, 226, 326 ve 363. maddelerindeki parasal sınırlar, 17.11.2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete`de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 410) 2012 yılı için öngörülen yeniden değerleme oranı olan % 10,26 üzerinden arttırılmış ve madde metinlerine işlenmiştir.

1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nda parasal sınırlara her yıl yeniden değerleme oranının uygulanmasından vazgeçilmiştir. Ancak İcra ve İflas Kanunu`na 2003 yılında 4949 sayılı Kanunla eklenen Ek madde 1 gereğince, her yıl parasal sınırlarda yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaya devam edilecektir.

2003 tarihli 4949 sayılı Kanun ile getirilen Ek madde 1, 363. maddeye atıf yaparken, o günkü düzenleme bakımından temyiz kanun yolunu dikkate alıyordu. 2005 tarihli 5311 sayılı Kanun ile 363. maddede istinaf kanun yolu kabul edilince, temyiz kanun yoluna ilişkin yeni hüküm kendisine 364. maddede yer bulmuştur. Kanun`un 364. maddesinde, 2003 yılı itibariyle herhangi bir parasal sınır öngörülmemesi nedeniyle, Ek madde 1`de atıf yapılma gereği duyulmamıştır. Bu sebeple, istinaf kanun yoluna ilişkin 363. maddeye Ek madde 1`de doğrudan atıf yapıldığından, parasal sınır 2012 yılı için ayrıca hesaplanmıştır. Buna karşılık, temyiz kanun yoluna ilişkin hüküm, 2005 tarihli 5311 sayılı Kanun ile 364. madde olarak yeniden düzenlendiği ve Ek madde 1`de 364. maddeye doğrudan atıf yapılmadığı için, temyize ilişkin parasal sınırda yeniden değerleme oranına göre bir artışa gidilmemiştir. İcra ve İflâs Kanunu`nda temyiz sınırı özel olarak düzenlendiğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nda öngörülen ve bölge adliye mahkemeleri göreve başladığında söz konusu olacak 25.000 Liralık temyiz sınırı da burada uygulama alanı bulamayacaktır.
12.1.2011 tarihli 6100 sayılı (RG. 4.2.2011, S. 27836) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Kanun`da Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu`na yapılan atıfların karşılığını oluşturan maddeler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 447. maddesi gereği, dipnotta gösterilmiştir.

11.1.2011 tarihli 6098 sayılı (RG. 4.2.2011, S. 27836) Türk Borçlar Kanunu ile 13.1.2011 tarihli 6102 sayılı (RG. 14.2.2011, S. 27846) Türk Ticaret Kanunu`nun 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, İcra ve İflâs Kanunu ve İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği`nin Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu`na yaptığı atıflar güncellenmiştir.

İcra ve İflas Kanunu`nda yapılan son değişiklikler ile 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği`nin eki olan matbu formlarda değişikliği gerekli kılmaktadır. Matbu formların ilgili yerlerinde dipnot yapılarak Türk Borçlar Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu`nun yeni hükümlerine işaret edilmiştir.

Haczedilen malların lisanslı yediemin depolarında muhafaza edileceğini düzenleyen 6352 sayılı Kanun m. 17 ile değişik İcra ve İflâs Kanunu`nun 88. maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarının 5.1.2013 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, yeni bir Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajların Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin hazırlanması gerektiği, söz konusu Yönetmelik`te dipnot atılarak belirtilmiştir.

Emeği Geçenler

Yazar   : Hakan Pekcanıtez
Yazar   : Mine Akkan
Yazar   : Evrim Erişir
Yazar   : Hakan Pekcanıtez;Mine Akkan;Evrim Erişir

Satış

% 5
indirim
35.19
Liste Fiyatı : 37.04
Kazancınız : 1.85
 Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %5 indirim